Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Business Academy Network Ltd.
se sídlem: Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, OL9 6HZ Manchester, UK
Identifikační číslo: 07254884

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu
Business Academy Network Ltd. (organizační složka),
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 24697630
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 72583

pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.koucmarie.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodě „Kouč Marie“ prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“), provozovaném společností Business Academy Network Ltd. se sídlem Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČO 24697630 (dále také jen „Prodávající“).

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že se seznámil s obchodními a podmínkami a že je akceptuje.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se v obchodních podmínkách označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případě, že osoba, která má v úmyslu koupit zboží od Prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, neuplatní se ochrana spotřebitele podle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní ustanovení týkající se odstoupení od smlouvy.

1.7. Pokud je stranou kupní smlouvy spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (viz článek 13.9. těchto obchodních podmínek).

1.8. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

2.2. Prodávajícím je společnost Business Academy Network Ltd. se sídlem: Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, OL9 6HZ Manchester, United Kingdom, Identifikační číslo: 07254884, podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu
Business Academy Network Ltd. (organizační složka), se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Identifikační číslo: 24697630, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 72583.

2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.4. Spotřebitel je člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání.

2.5. Zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu jsou MP3 soubory, CD a DVD nosiče, tištěné knihy, knihy ve formátu PDF a další produkty poskytované Prodávajícím.

2.6. Účastník je osoba, jíž vzniklo právo účastnit se kurzu na základě smlouvy uzavřené s Prodávajícím, jejímž předmětem je absolvování kurzu.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.koucmarie.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může Kupující provádět objednávky zboží.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné smlouvy kupní, o dílo případně jiné smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající také nezodpovídá za nedostupnost uživatelského účtu způsobeného vyšší mocí.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky.

4.2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží obsahuje čl. 5.10. těchto obchodních podmínek.

4.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6. Kupní smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím odesláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.9. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek. Zboží je podle volby Kupujícího poskytováno on-line pomocí přístupového kódu nebo dodáním zboží na místo uvedené v objednávce. Kupující bere na vědomí, že některé zboží je možné poskytnout pouze on-line. Kupující se kupní smlouvou zavazuje zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle bodu 4.6. těchto obchodních podmínek.

4.11. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

4.12. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Na takové zboží se vztahují zákonná ustanovení upravující darovací smlouvu.

4.13. Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné. Od objednávky lze odstoupit ze strany Kupujícího i Prodávajícího do 24 hodin od jejího potvrzení podle bodu 4.6. těchto obchodních podmínek. Odstoupení od objednávky je možné učinit prostřednictvím elektronické pošty s uvedením čísla objednávky.

5. Dodací a dopravní podmínky

5.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a balením zboží.

5.2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.3. V případě platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen při placení kupní ceny uvádět variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.5. Pokud Kupující požaduje vystavení daňového dokladu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, uvede to v průběhu objednávání v sekci „Doplňující informace“ nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím elektronické pošty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5.6. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná. V případě, kdy je předmětem kupní smlouvy zboží nehmotné povahy či služba, rozumí se dodáním zboží okamžik, kdy je Kupujícímu umožněn přístup ke zboží či službě.

5.7. Vlastnické právo ke zboží, je-li dodáváno na hmotném nosiči, přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:
• při platbě prostřednictvím převodu na účet nebo platební kartou se okamžikem zaplacení rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet Prodávajícího
• při platbě v hotovosti se okamžikem zaplacení rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od Prodávajícího.

5.8. Zboží poskytované Prodávajícím on-line (digitální obsah bez hmotného nosiče) je k dispozici v místě podle volby Kupujícího. Zboží na hmotném nosiči je možné po dohodě s Kupujícím zasílat i mimo území České republiky. Zasílání zboží na dobírku je možné pouze v rámci České republiky.

5.9. Prodávající splní svou povinnost vyplývající z kupní smlouvy ohledně poskytování zboží a služeb on-line v místě podle volby Kupujícího zpravidla tak, že mu zašle emailem odkaz ke stažení a/nebo v rozhraní jeho uživatelského účtu umožní stažení a/nebo spuštění požadovaného videa nebo jiného poskytovaného obsahu.

5.10. Náklady na dodání zboží v rámci České republiky je uvedeno přímo u zboží, případně po vložení zboží do nákupního košíku. Cena dodání se odvíjí od hmotnosti zboží včetně obalu, k ceně bude připočtena cena balného. Obvyklé ceny poštovného a balného:
• 79 Kč při hmotnosti do 500 g
• 89 Kč při hmotnosti do 1 kg
• 99 Kč při hmotnosti do 2 kg
• 121 Kč při objednávce na dobírku
• v případě požadavku na expresní dodání, případně jiného způsobu dodání než dopravcem Česká pošta, s.p., budou náklady na dodání a balného vypočteny individuálně a dodatečně zaslány Kupujícímu pro schválení.

Náklady na dodání zboží mimo území České republiky je kalkulováno individuálně a zasláno Kupujícímu emailem ke schválení. Kupující vyjádří souhlas s novou cenou dodání emailovým potvrzením, případně uhrazením nové celkové částky objednávky dle zaslané kalkulace.

5.11. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

6. Platební podmínky

6.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:
• platba v hotovosti – při osobním převzetí
• platba v hotovosti – při zasílání zboží na dobírku (možné pouze v rámci ČR)
• převod na účet Prodávajícího
• platba prostřednictvím platební karty
• platba online prostřednictvím platebního systému GoPay
• platba online prostřednictvím platebního systému PayPal

6.2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.

6.3. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR). Není-li cena zboží v eurech u zboží uvedena a není-li stanoveno jinak, použije se pro přepočet směnný kurz mezi danou měnou a Kč pro prodej deviz banky Prodávajícího.

7. Záruka a reklamace

7.1. Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (viz § 2113 a následující). Postup při reklamaci zboží upravuje článek 10 – Reklamační řád.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. h) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále rovněž jen „občanský zákoník“), nemá Kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu Prodávajícího Business Academy Network Ltd., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00 či na adresu elektronické pošty Prodávajícího business.academy.network@gmail.com.

8.3. Od kupní smlouvy, jejím předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, může Kupující odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření takové smlouvy. Během této lhůty nelze Kupujícímu dodat digitální obsah, který není na hmotném nosiči, ledaže o to Kupující výslovně požádá. Kupující bere na vědomí, že pokud výslovně požádá o dodání digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá na odstoupení od smlouvy nárok.

8.4. Od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, může Kupující odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Do uplynutí této lhůty nebude Kupujícímu služba poskytnuta, ledaže o to Kupující výslovně požádá. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a Prodávající již s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího započal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí Prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu zasláno na jeho adresu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu na adresu Business Academy Network Ltd., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00 doporučenou zásilkou. V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na poplatek ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

8.6. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

8.7. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Kupující poskytl.

8.8. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.9. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na poplatek dle čl. 8.5. těchto obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.10. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

8.11. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí Kupující. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena.

9. Reklamační řád

9.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky Prodávajícího za jakost a práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2113 a následujícími a § 2165 a následujícími občanského zákoníku).

9.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.4. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 7 těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo na výměnu výrobku, na přiměřenou slevu z ceny věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

9.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese Business Academy Network Ltd., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00.

9.6. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

9.7. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

9.8. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou výrobku nebo nesprávným skladováním.

9.9. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
• Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
• Doručení reklamovaného zboží na adresu Business Academy Network Ltd., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00.
• Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“) a dalšími příslušnými právními předpisy.

10.2. Rozsah osobních údajů, které Prodávající zpracovává, se liší na základě účelu zpracování. Osobní údaje zpracovává za těmito účely:

a. poskytování služeb a plnění smlouvy

a.i.       Osobní údaje jsou zpracovávány za tím účelem, aby mohly být Kupujícímu poskytovány služby a zboží Prodávajícího.

a.ii.      Vždy jsou vyžadovány pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí služeb a zboží v perfektní kvalitě.

a.iii.     Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy.

b. plnění právních povinností

b.i.       Osobní údaje jsou zpracovávány zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.

c. poskytování novinek, tipů a marketingových nabídek

c.i.       Údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání novinek, tipů a marketingových informací o službách poskytovaných Prodávajícím a jeho partnery na základě uděleného souhlasu.

c.ii.      Neposkytnutí tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

d. ochrana oprávněného zájmu Prodávajícího

d.i.       Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování Prodávajícího, můžou být osobní údaje zpracovávány i pro účely případného řešení sporů či vymáhání právních nároků Prodávajícího.

10.3. Pro poskytování zboží či služeb Prodávajícího může prodávající od Kupujícího požadovat a zpracovávat zejména následující osobní údaje:

• jméno a příjmení
• adresa
• datum narození či rodné číslo
• telefonní číslo
• e-mailová adresa
• číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje
• identifikační nebo daňové identifikační číslo
• IP adresa a cookies
• další údaje, které souvisejí s konkrétními službami, které Prodávající poskytuje

10.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, v takovém případě vybere Prodávající ke zpracování takové zpracovatele, kteří se zavazují dodržovat GDPR.

10.5. Kupující má právo:

a. právo na přístup k osobním údajům

a.i.       Toto právo znamená, že Kupující může od Prodávajícího kdykoliv požadovat informace o tom, zda Prodávající zpracovává osobní údaje, které se týkají Kupujícího či nikoliv. V případě, že takové údaje Prodávající zpracovává, má Kupující právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány a Kupující může žádat kopii těchto údajů.

b. právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

b.i.       Toto právo znamená, že Kupující může Prodávajícího kdykoliv požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Takový požadavek bude Prodávajícím proveden bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na aktuální technické možnosti.

c. právo na výmaz

c.i.       Toto právo znamená, že v případě, že o to Kupující požádá, vymaže Prodávající osobní údaje, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) Kupující odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.

d. právo na omezení zpracování osobních údajů

d.i.       Toto právo znamená, že Kupující může Prodávajícího požádat o omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě Prodávající osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová a/nebo provede jiné úkony zpracování, které zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.

e. právo na přenositelnost údajů

e.i.       Toto právo znamená, že Kupující může Prodávajícího požádat, aby osobní údaje předal třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebude Prodávající moci vyhovět.

f. právo vznést námitku

f.i.       Toto právo znamená, že Kupující může vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže vznese námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestane Prodávající osobní údaje zpracovávat. Jestliže vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, taková námitka bude nejprve vyhodnocena a Kupující bude informován o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestane osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že Prodávající takové námitce nebude moci vyhovět.

g. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

g.i.       V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti a uplatnění výkonu práva, má Kupující právo podat stížnost k dohledovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů, web: http://www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.

h. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byl Kupujícím poskytnut

i. Odvolat souhlas může Kupující kdykoliv bez udání důvodu, a to buď kliknutím na odkaz v emailu, kterým jej udělil, písemně na adrese sídla Prodávajícího nebo prostřednictvím emailové adresy business.academy.network@gmail.com.

V případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakovaných žádostí může Prodávající v souladu s právními předpisy za realizaci daného práva účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo takovou žádost odmítnout.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou při dodržení dalších zákonných povinností. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující je povinen uvést poskytnuté osobní údaje tak, aby byly přesné.

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:
• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. Charakter informací tvořících náplň kurzu

12.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace poskytnuté Účastníkovi kurzu v průběhu kurzu jsou pouze informativního charakteru a nelze je považovat za psychologické, finanční, právní, daňové nebo jiné odborné poradenství. Prodávající nenese odpovědnost za výsledek aplikování informací Účastníkem při jeho činnosti pracovní, podnikatelské, politické, sportovní či při jakékoliv jiné činnosti týkající se jeho osobní nebo pracovní sféry.

12.2. Účastník bere na vědomí, že dosažení výsledku při činnostech uvedených v předchozím odstavci závisí na jeho vlastní aktivitě, schopnostech, znalostech a osobnostních rysech, a dále na jednání třetích osob. Účastník rovněž bere na vědomí, že za dosažení výsledků dle předchozí věty nenese Prodávající žádnou právní či mravní odpovědnost, neboť Prodávající není schopen dosažení takových výsledků ovlivnit. Prodávající tak žádným způsobem neodpovídá za jakékoli škody, újmy nebo finanční nebo jiné důsledky pro Účastníka v souvislosti s poskytnutím informací tvořící obsahovou náplň kurzu.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodávající v žádném případě neodpovídá za to, že po použití jím prodávaného zboží a/nebo služeb získá Kupující finanční prospěch nebo jiné výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany Kupujícího nebo třetích osob.

13.2. Relaxační audio nahrávky nesmí poslouchat osoby trpící epilepsií. Osoby trpící jinými duševními poruchami jsou povinny konzultovat vhodnost poslechu relaxačních audio nahrávek se svým lékařem.

13.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat hudbu, videa, fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

13.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.8. Webové rozhraní obchodu používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a dalších návštěvníků webového rozhraní. Kupující a další návštěvníci webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a další návštěvníci se zpracováváním údajů o nich způsobem a k účelu shora uvedeným. Více informací o používání „cookies“ se nachází zde: http://www.banl.cz/cookies/

13.9. Je-li Kupující spotřebitelem a vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má Kupující právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Internetové stránky České obchodní inspekce jsou následující: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

13.10. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

13.11. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování – Business Academy Network Ltd., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, adresa elektronické pošty Prodávajícího – business.academy.network@gmail.com, telefon + 420 774 822 685.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 7. 2018

Komentáře nejsou povoleny.